Jak uzyskać uprawnienia księgowe?

Łatwe Rachunki 15 lutego 2018
0 osób polubiło ten post

Księgowy to wciąż bardzo intratny zawód, a okazuje się, że bardzo małe są wymagania formalne do wykonywania zawodu księgowego. Przed wejściem w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 9 maja 2014 r, księgowym mogła być osoba z wyższym wykształceniem kierunkowym ( rachunkowość, lub studia ekonomiczne ze specjalizacją rachunkowości) i odpowiednim (2-3 letnim) doświadczeniem w księgowości lub osoba ze średnim wykształceniem i złożonym z pozytywnym wynikiem egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Po wejściu w życie cytowanej ustawy, by zostać księgowym, aby prowadzić księgi rachunkowe należy spełnić tylko dwa warunki:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
2) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe .

Trzeba jeszcze pamiętać o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku rozpoczęcia działalności. Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia nie dotyczy osób, które nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych, tylko podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje dla celów VAT czy ryczałtu i sporządzają deklaracje podatkowe. Aktualnie przedstawiciele księgowych wystosowali do Ministerstwa Finansów petycję, by przywrócić obowiązek posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwo Finansów planuje dokonać analizy sytuacji i nie wyklucza powrotu do certyfikatu księgowego.

Oczywiście same uprawnienia do prowadzenia księgowości to nie wszystko. Należy posiąść wiedzę, chociażby na studiach rachunkowości, studiach podyplomowych o takim kierunku albo specjalistycznych kursach. Trzeba też mieć istotne w tym zawodzie cechy charakteru: sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, chęć ciągłego doskonalenia się, zdolności analityczne, a w obecnych czasach również sprawne posługiwanie się technologią informatyczną. Najlepiej być księgowym z pasją!

  • 0
  • 1508

Zostaw swój komentarz

jedenaście − 3 =