Polityka prywatności i regulamin

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające uniemożliwić udostępnienie danych osobom trzecim. Weryfikujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi dane dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
 6. Dane udostępnione w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom nieupoważnionym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma również możność do modyfikacji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym czasie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich modyfikacjach będziemy informować w sposób zauważalny i prosty.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych witryn. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis latwe-rachunki.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona http://www.latwe-rachunki.pl/ funkcjonuje na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin opisuje typy i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.latwe-rachunki.pl/, reguły świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin opisuje typy i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.latwe-rachunki.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Wszyscy Usługobiorcy z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.latwe-rachunki.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tegoż Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie funkcjonują przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.latwe-rachunki.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – twórcy Strony.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się według reguł zawartych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych zawartych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej opierającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego podpisywana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych poprzez Strony Usługobiorca ma prawo składać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności typ i termin wystąpienia nieprawidłowości jak również dane kontaktowe. Udostępnione dane bardzo ułatwią i przyspieszą przeanalizowanie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.latwe-rachunki.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.latwe-rachunki.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia którejkolwiek części strony http://www.latwe-rachunki.pl/, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, jakiegokolwiek z elementów składających się na treść i zawartość strony http://www.latwe-rachunki.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z aktualnym prawem, w miejsce zanegowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.